Płatność tylko Online

payu

Regulamin korzystania z serwisu www.wyszorujemy.pl


Dział I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.wyszorujemy.pl. Aby skorzystać z usług firmy sprzątającej za pośrednictwem serwisu www.wyszorujemy.pl Klient akceptuje wszelkie warunki niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora.
3. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu wyszorujemy.pl pojęciami rozumie się:
a)      „Regulamin” – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu wyszorujemy.pl
b)      „Administrator” – Grzegorz Kardasz, ul. Upalna 54 lok. 24, 15-668 Białystok, NIP: 542-118-70-10, REGON: 200108895,
c)     „Firma sprzątająca” - Grzegorz Kardasz, ul. Upalna 54 lok. 24, 15-668 Białystok, NIP: 542-118-70-10, REGON: 200108895,
d)       „serwis wyszorujemy.pl” lub „Serwis” – internetowy serwis, prowadzony przez Administratora pod aktualnym adresem www.wyszorujemy.pl umożliwiający, na zasadach określonych w Regulaminie, organizowanie usług sprzątania mieszkań, domów, lokali, pomieszczeń biurowych, socjalnych, instytucji, po budowach i garaży Pracownikom. Serwis udostępnia system rezerwacji oraz płatności  swoim Klientom. W serwisie zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami, w zależności od tempa jego rozwoju, możliwe będzie przechowywanie i wymiana m. in. następujących elementów: dane klienta, oceny Pracowników, faktury i paragony;
e)      „Pracownik” – osoba fizyczna wykonująca usługę zlecenia sprzątania mieszkań, domów, pomieszczeń biurowych, lokali, pomieszczeń socjalnych, instytucji, po budowach i garaży.
f)      „Klient”  – użytkownik korzystający odpłatnie z usług sprzątania świadczonych przez Firmę sprzątającą, z którym kontakt nawiązano za pośrednictwem Serwisu,
g)      „Klient Zarejestrowany”- to  Klient, który:
     a) dokonał rejestracji w Serwisie drogą elektroniczną, na specjalnie w tym celu przygotowanym przez Administratora formularzu zgłoszenia, znajdującym się na stronie www.wyszorujemy.pl oraz
      b) zaakceptował treść Regulaminu bez zastrzeżeń,
h)      „Konto” – jest dostępne dla danego Klienta po aktywowaniu miejsca w Serwisie, za pośrednictwem którego Klient wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie;
i)        „Profil” - zespół informacji, danych i innych elementów opisujących osobę danego Klienta, w tym wymaganych danych osobowych, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Klienta do Serwisu;
j)        „Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
k)       „Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną” lub „umowa Usługi” – umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi na rzecz Klienta na zasadach opisanych w Regulaminie,
l)     „Zlecenie” – zapotrzebowanie na wykonanie określonej usługi z zakresu sprzątania, mieszkań, domów, biur, lokali, pomieszczeń socjalnych, instytucji, po budowach i garaży zlecone przez Klienta za pośrednictwem serwisu wyszorujemy.pl,
ł)     „Usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, polegająca na umożliwianiu Klientom:
a) nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji niezbędnych do dokonywania usług sprzątania przez Pracowników,
b)przechowywanie danych i dokumentów wprowadzonych przez Klientów Zarejestrowanych do Serwisu oraz udostępniania ich w wymaganym przez nich zakresie,
c)  wprowadzanie i modyfikacja danych do Konta i Profilu oraz zarządzanie nimi w szczególności poprzez korzystanie z dostępnych funkcjonalności.
m) „Użytkownik” – osoba przystępująca do korzystania z Serwisu za pośrednictwem urządzenia lub oprogramowania, spełniającego warunki techniczne do korzystania z Serwisu wskazane w  Dziale V, będącą osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
4.      Z tytułu wykonania usługi będącej przedmiotem Zlecenia Administrator pobiera opłaty zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie Serwisu lub odrębnymi umowami zawartymi z Klientami.
5.      Klient ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.

Dział II. Usługi świadczone przez Administratora i Cele Serwisu

1. Serwis internetowy stworzony jest w celu pośredniczenia w organizowaniu świadczenia usług sprzątania mieszkań, domów, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń socjalnych, instytucji, po budowach i garaży. Serwis udostępnia  system rezerwacji oraz płatności  Klientom.
2. Klient po wejściu na stronę Serwisu określa parametry sprzątania, zamawia usługę sprzątania i płaci poprzez system płatności. Wybrany Pracownik, który współpracuje z Firmą sprzątającą dojeżdża do Klienta  i świadczy usługę będąca przedmiotem Zlecenia.
3. Serwis umożliwia jego Klientom Zarejestrowanym wymianę informacji niezbędnych do zorganizowania i wykonania przez Firmę sprzątającą usługi sprzątania u Klienta.
4. Administrator umożliwia Klientom Zarejestrowanym po dokonaniu przez nich rejestracji utworzenia własnego Konta i Profilu oraz zarządzanie nim.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 
Dział III. Szczegółowy sposób korzystania z funkcjonalności Serwisu. Rozliczenia.

1.      Serwis jest platformą komercyjną i za świadczone usługi sprzątania przez Firmę Sprzątającą będą pobierane opłaty zgodnie z cennikiem publikowanym w Serwisie przy składaniu zamówienia lub zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi w odrębnych umowach zawieranych z Klientami.
2.      Termin realizacji Zleceń wynika z informacji zwrotnej przesłanej przez Firmę sprzątającą Klientowi. Warunkiem przystąpienia Pracownika do wykonania usługi będącej przedmiotem Zlecenia jest opłacenie Zlecenia przez Klienta.
3.       Ustala się następujący schemat zamawiania usług sprzątania przez Klienta:
a)      Klient wchodzi na stronę Serwisu www.wyszorujemy.pl.
b)     Klient wybiera rodzaj lokalu, powierzchnię sprzątania, oraz kod pocztowy gdzie ma być sprzątanie, następnie Klient wybiera datę oraz parametry sprzątania.
c)     Klient przechodzi do ekranu wpisywania swoich danych i zakłada konto w systemie na te dane oraz wybiera czy jest osobą fizyczną czy firmą (wtedy NIP itd.),  ma też możliwość wpisania dodatkowych uwag.
d)     Po akceptacji regulaminu serwisu wyszorujemy.pl i Regulaminu sprzątania Klient przechodzi do płatności.     
e)      Usługa sprzątania jest zamówiona z chwilą prawidłowego wykonania płatności, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie sprzątania.
4.      Dane Klienta są widoczne w Serwisie tylko dla Klienta i Administratora. Wprowadzenie ich do Serwisu gwarantuje przejrzystość zgromadzonych w Serwisie danych i umożliwi skorzystanie z dalszych funkcjonalności, których rozwinięcie planuje Administrator.
5.      W celu realizacji zlecenia Pracownikowi przekazywane są jedynie dane adresowe i numer telefonu Klienta, dla którego mają być świadczone usługi sprzątania. Pracownik jest informowany o określonych przez Klienta: czasie pracy, godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia, parametrach sprzątania oraz innych dodatkowych ustaleniach związanych ze sposobem wykonania usługi sprzątania.
6.      Płatności za realizację zleceń online można realizować wyłącznie za pomocą systemu płatności on-line, dzięki czemu Klient w ciągu kilku minut otrzyma potwierdzenie zarejestrowania swojej płatności, natomiast zamówienia składane telefonicznie rozliczane są gotówką po skończonej pracy z pracownikiem, który wykonał usługę sprzątania.
7.      Klient płaci kartą kredytową/debetową za usługę jednorazową przez pośrednika płatności PayU  Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 
8.      Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie płatności jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będących dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
9.      Klient będzie otrzymywał za pośrednictwem Serwisu fakturę VAT lub paragon od Firmy sprzątającej za każdą opłatę za Zlecenie wniesioną do Serwisu. Faktura VAT jest wystawiana w terminie 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Klient rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy dostarczanych drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Wszystkie faktury będą również dostępne do pobrania z Konta Klienta. 
10.     Faktury na koncie Klienta będą dostępne przez 30 dni od daty ich wystawienia.
11.    Możliwe jest anulowanie Zlecenia i dokonanej płatności; w przypadku gdy Zlecenie jest anulowane później niż co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem sprzątania zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 35 złotych brutto. Zwrot dokonanej płatności nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych.

Dział IV. Oświadczenia Klientów

1. Klient oświadcza, że przed zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń.
2. Klient wyraża zgodę, aby w ramach Serwisu zamieszczane były przez Administratora lub inne współpracujące z Administratorem podmioty, materiały reklamowe Administratora, Firmy sprzątającej lub innych podmiotów.
3. Klient wyraża zgodę, aby Administrator przekazywał mu na podany przez Klienta e-mail istotne informacje o Serwisie, w szczególności dotyczące jego funkcjonalności lub rozwoju.


Dział V. Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora

1. Poza innymi wymogami określonymi w Regulaminie, w celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:
a)      połączenie z siecią Internet,
b)      posiadanie przeglądarki internetowej - minimalne wersje: Internet Explorer 9.0, Chrome 25, Firefox 15, Opera 12, lub kompatybilna,
c)       włączenie obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies,
d)      dokonanie rejestracji stosownie do Działu I ust. 1. lit. „f” Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż inni Klienci - aniżeli Klienci Zarejestrowani -  rejestracji takiej nie dokonują.

Dział VI. Zakazy, ograniczenia i inne wymagania. Skutki ich naruszenia.

1.      Zakazuje się podejmowania na stronach Serwisu zachowań naruszających obowiązujące prawo, normy społeczne, normy moralne lub zasady netykiety.
2.       Zakazuje się w szczególności:
a)      propagowania przez Klientów za pomocą Serwisu lub stron lub urządzeń z nim związanych, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety,
b)     zakazuje się wykorzystywania Serwisu przez Klientów Serwisu, celem promocji lub reklamy określonych podmiotów (w szczególności przedsiębiorców), towarów czy usług, w tym umieszczenia przekazów reklamowych czy informacji handlowych,
c)      wszelkich takich działań, które narażałyby na odpowiedzialność prawną Administratora lub mogły wyrządzić mu szkodę,
d)     umieszczania przez Klientów kodów przetwarzających, w tym także zbierających informacje o Klientach odwiedzających strony zawierające jego wpisy lub innych wpisów dostępnych w ramach Serwisu;
e)     zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzach rejestracyjnych.
3.      Umieszczanie przez Klientów przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym przekierowań do innych stron www, jest dopuszczalne tylko za uprzednią zgodą Administratora, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Administrator zastrzega sobie niniejszym prawo wprowadzenia opłat za zamieszczanie w ramach wpisów ww. informacji, jak również prawo do uzależniania udzielenia zgody od spełnienia innych, zgodnych z prawem, wymogów.
4.      Jeżeli stosownie do ust. 3  zgoda na zamieszczenie przekazów lub informacji handlowych zostanie udzielona, Klient przekazujący Administratorowi informację handlową w celu jej umieszczenia winien ją przygotować w taki sposób, by nie budziło wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Informacja ta winna nadto odpowiadać innym cechom określonym w art. 9 Ustawy.
5.      W przypadku naruszenia zakazów określonych w ust. 2 , Administrator jest uprawniony zgodnie z Działem VII ust. 4 Regulaminu, do niezwłocznego usunięcia danych z  Serwisu oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności Klienta, który dane takie zamieścił.


Dział VII. Pouczenia, informacje i zastrzeżenia ze strony Administratora

1.      Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi przez Klienta jeżeli:
a) zostanie podniesiony przez osobę trzecią zarzut naruszenia jej praw lub praw innej osoby, w tym w szczególności zarzut naruszenia dóbr osobistych lub dopuszczenia się deliktu nieuczciwej konkurencji,
b)  Administrator poweźmie podejrzenie, że doszło do naruszenia praw osoby trzeciej, w szczególności na skutek informacji przekazanych przez sąd, inny organ władzy publicznej lub inny wiarygodny podmiot.
2.      W każdej podanej w ust. 1 sytuacji Administrator może wystąpić do Klienta, o  ile będzie mógł się z nim porozumieć, o odniesienie się do ww. zarzutów lub podejrzeń. Klient Serwisu będzie zobowiązany odnieść się do nich najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.
3.       Administrator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy Usługi, a co za tym idzie zablokowania dostępu do serwisu niektórym Klientom w szczególności w następujących przypadkach:
a) dojścia do naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności zaś naruszających postanowienia Działu VI Regulaminu,
b)  jeżeli z żądaniem takim wystąpi uprawniony do tego organ państwowy lub instytucja państwowa, w szczególności sąd lub prokuratura.
4.      Klient akceptuje, że w przypadku dokonania przez Administratora ww. czynności, Klient, o ile sam nie będzie archiwizował swoich materiałów za pomocą własnych narzędzi, sprzętu czy oprogramowania, może utracić je bezpowrotnie.
5.     Administrator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi z Klientem w trybie natychmiastowym, jeżeli Klient naruszył postanowienie Działu VI Regulaminu.
6.     Administrator oświadcza, że może się zdarzyć taka sytuacja, w której materiały zamieszczone przez Klienta zostaną utracone, skasowane czy usunięte z Serwisu. Klient, przed zamieszczeniem ich w Serwisie, winien zatem zadbać o ich utrwalenie.
7.   Administrator informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych Klientów, tudzież adresów IP innych osób odwiedzających Serwis, w tym innych Klientów, sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z  prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dział VIII. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

1.      O ile zawarta przez Administratora i Klienta umowa nie stanowi inaczej, w każdym czasie Klient, ma prawo zrezygnować z Usługi poprzez faktyczne zaprzestanie korzystania z Serwisu. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku uiszczenia zapłaty za świadczone do tego czasu usługi sprzątania.
2.      Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, o czym poinformuje Klientów na stronie www.wyszorujemy.pl, co oznacza, że z datą zamieszczenia takiej informacji umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu.

Dział IX. Ochrona danych osobowych w Serwisie

1.      Klient Zarejestrowany w ramach miejsca do tego przeznaczonego w Serwisie podaje swoje imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby a także e-mail, NIP i  nr telefonu.
2.      Klient Zarejestrowany ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z profilu Klienta  Zarejestrowanego, Serwisu oraz bazy danych. Klient Zarejestrowany godzi się na przetwarzanie jego danych w celu wystawienia mu faktury oraz prawidłowego świadczenia na jego rzecz Usług przez  cały okres obowiązywania Umowy.
3.      Użytkownik inny aniżeli Klient Zarejestrowany nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych.
4.      Administrator nie może przetwarzać danych osobowych Klienta  po zakończeniu korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5.       Po zakończeniu korzystania z Serwisu Administrator, na zasadach określonych w Ustawie, może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są: 
a)      niezbędne do rozliczenia oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi sprzątania,
b)      niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Firmę Sprzątającą,
c)       niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
d)      dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
6.      Więcej w przedmiocie ochrony danych osobowych w Polityce prywatności.

Dział X. Reklamacje

1.     Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny biuro@wyszorujemy.pl. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora.
2.    Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

Dział XI. Postanowienia końcowe

1.     Niniejsza umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poddana jest prawu polskiemu.
2.    Klienci Zarejestrowani nie mogą udostępniać swoich kont osobom trzecim. W przypadku naruszenia tego postanowienia Administrator może wypowiedzieć umowę Usługi ze skutkiem natychmiastowym.

Dział XII. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2016.12.08REGULAMIN SPRZĄTANIA

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie sprzątania jest mowa o:

        1)  Firmie sprzątającej – należy przez to rozumieć Grzegorza Kardasz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Kardasz, ul. Upalna 54 lok. 24, 15-668 Białystok, NIP: 542-118-70-10, REGON: 200108895;

        2)  serwisie wyszorujemy.pl, wyszorujemy.pl lub Serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis, prowadzony przez Firmę sprzątającą pod aktualnym adresem www.wyszorujemy.pl umożliwiający na zasadach określonych w Regulaminie korzystanie z serwisu www.wyszorujemy.pl, w szczególności organizowanie usług sprzątania mieszkań, domów, lokali, pomieszczeń biurowych, socjalnych, instytucji, po budowach i garaży Pracownikom. Serwis udostępniający system rezerwacji oraz płatności swoim Klientom;

       3) Sprzątaniu - należy przez to rozumieć usługę sprzątania mieszkań, domów, pomieszczeń biurowych, lokali, pomieszczeń socjalnych, instytucji, po budowach i garaży;

       4)  Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który zlecił Firmie sprzątającej wykonanie Sprzątania i uiścił należne wynagrodzenie na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z serwisu www.wyszorujemy.pl chyba, że umowa zawarta między Klientem a Firmą sprzątającą odmiennie reguluje zasady zapłaty wynagrodzenia;

       5) Zleceniu – należy przez to rozumieć zlecenie określone w § 2 ust. 1;

       6) Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą na podstawie umowy z Firmą sprzątającą usługę Sprzątania na rzecz Klienta;

      7) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin sprzątania.

2.  Regulamin określa:

       1) prawa i obowiązki Klienta, Firmy sprzątającej i Pracownika;

       2) zasady wykonywania usługi Sprzątania.

§ 2

 1. Firma sprzątająca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Klienta usługi Sprzątania zgodnie ze zleceniem złożonym za pośrednictwem serwisu wyszorujemy.pl, z zastrzeżeniem § 3. Szczegółowy Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi Sprzątania stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Usługa Sprzątania jest świadczona na obszarze Województwa Podlaskiego.

 3. Klient może anulować Zlecenie wysyłając e-mail na adres: biuro@wyszorujemy.pl, wskazując: dokładnie Zlecenie i wyraźnie wolę jego anulowania.

 4. W przypadku, gdy Zlecenie jest anulowane na mniej niż 48 godzin przed jego rozpoczęciem, Firma sprzątająca pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 35 zł brutto.

 5. Klient może zrezygnować z usługi Sprzątania również w ten sposób, że anuluje Zlecenie i płatność na zasadach określonych Regulaminie korzystania z serwisu wyszorujemy.pl.

§ 3

 1. W przypadku, gdy informacje dodatkowe zamieszczone w Zleceniu, o których mowa w Dziale III ust. 3 lit. b - c Regulaminu korzystanie z serwisu www.wyszorujemy.pl nie są jednoznaczne Firma sprzątająca może skontaktować się z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji mających zapewnić należyte wykonana usługi Sprzątania.

 2. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia względem Firmy sprzątającej z tytułu nienależytego wykonania usługi Sprzątania, jeżeli informacje określone w ust. 1 nie były jednoznaczne i wyczerpujące.

 3. Jeżeli informacje określone w ust. 1, jak też dodatkowe życzenia i oczekiwania Klienta mają wpływ na koszt wykonania usługi Sprzątania, Firma sprzątająca może odmówić wykonania usługi Sprzątania zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie.

 4. W przypadku określonym w ust. 3 Firma sprzątająca zwraca się do Klienta z odpowiadającą jego potrzebom i oczekiwaniom ofertą wykonania usługi Sprzątania, określającą w szczególności wysokość wynagrodzenia za jej wykonanie.

 5. Złożenie klientowi oferty, o której mowa w ust. 4 poczytuje się za odmowę wykonania usługi Sprzątania zgodnie z dodatkowymi życzeniami i oczekiwaniami Klienta według stawki określonej w cenniku zamieszczonym w Serwisie.

 6. Jeżeli Klient informacje określone w ust. 3 przekazuje Pracownikowi dopiero w momencie przystąpienia do wykonywania usługi Sprzątania lub w jej trakcie Pracownik może odmówić ich uwzględnienia, albo ich uwzględnienie uzależnić od uiszczenia lub zobowiązania się do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Firmy sprzątającej.

 7. Decyzję w zakresie określonym w ust. 6 Pracownik podejmuje po kontakcie z Firmą sprzątającą lub samodzielnie w zakresie w jakim został do tego upoważniony przez Firmę sprzątającą.

 8. Postanowienia ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia znacznego zabrudzenia przestrzeni podlegających Sprzątaniu lub zabrudzeń trudnousuwalnych, jeżeli okoliczności te skutkują wzrostem kosztu wykonania usługi Sprzątania albo koniecznością wykonywania usługi Sprzątania przez czas dłuższy niż określony w Zleceniu.

§ 4

 

 1. Pracownik wykonuje usługę Sprzątania z najwyższą starannością, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby i oczekiwania Klienta oraz zgodnie z Regulaminem.

 2. Do obowiązków Pracownika należy w szczególności:

       1)  zwrócenia się do Klienta o wszystkie informacje konieczne dla wykonania usługi Sprzątania zgodnie z ust. 1;

       2) do poszanowania mienia Klienta;

       3) podjęcia wszelkich czynności koniecznych dla ograniczenia szkody w mieniu Klienta w przypadku spowodowania lub wystąpienia z innych przyczyn zdarzenia grożącego szkodą w mieniu Klienta;

       4) niezwłocznego zawiadomienia Firmy sprzątającej i Klienta o zdarzeniu określonym w pkt 3.

§ 5

 

 1. Klient zobowiązuje się do współdziałania ze Pracownikiem w zakresie koniecznym dla wykonania usługi Sprzątania zgodnie z Regulaminem, w szczególności:

       1) udostępnienia miejsca wykonywania usługi sprzątania,

       2) udostępnienia Pracownikowi środków czystości, narzędzi oraz urządzeń koniecznych dla wykonania usługi Sprzątania chyba, że zastrzegł inaczej przy składaniu Zlecenia;

       3) poinformowania Pracownika o wszystkich istotnych okolicznościach istotnych dla wykonania usługi sprzątania zgodnie z Regulaminem;

       4) poinformowania Pracownika o wszelkich okolicznościach, w tym rzadkich lub odbiegających od zwykłych właściwościach rzeczy względem których ma być wykonywana usługa Sprzątania, jeżeli w przeciwnym wypadku mogą zostać narażone na uszkodzenie;

       5) jasnego przekazania Pracownikowi czego wymaga w ramach usługi Sprzątania;

       6) odbioru wykonanej usługi Sprzątania i potwierdzenia jej satysfakcjonującego wykonania albo niezwłocznego zgłoszenia konkretnych zastrzeżeń;

       7) traktowania Pracownika zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;

       8) udzielenia Pracownikowi koniecznej pomocy, w przypadkach określonych w Regulaminie.

2. Klient może być obecny w czasie wykonywania usługi Sprzątania lub powierzyć na swoją odpowiedzialność pomieszczenie, dom lub lokal Pracownikowi na czas wykonywania usługi Sprzątania.

3. Powierzenie określone w ust. 2 może mieć formę przekazania kluczy Pracownikowi lub Firmie sprzątającej. Jeżeli klucze są powierzane Firmie sprzątającej, Firma sprzątająca wydaje je Pracownikowi tylko na czas wykonania usługi Sprzątania.

4. Klucze mogą zostać powierzone jednorazowo lub na cały ustalony okres w jakim mają być świadczone usługi Sprzątania.

5. W przypadku, gdy wykonanie usługi Sprzątania wymaga uzyskania dostępu do miejsc trudnodostępnych lub czynności innych niż standardowe (np. przesunięcia mebli) Klient zobowiązuje się do udzielenia Pracownikowi odpowiednich informacji i pomocy, w szczególności pomocy innej osoby lub koniecznych urządzeń albo narzędzi.

6. Firma sprzątająca nie odpowiada za:

       1) skutki uchybienia przez Klienta obowiązkom określonym w ust. 1;

       2) zachowania osób innych niż Pracownik, skutki użycia narzędzi lub urządzeń innych niż Firmy sprzątającej w przypadku określonym w ust. 5;

7. W przypadku nieuzasadnionego nieudostępnienia Pracownikowi miejsca wykonywania usługi albo innego zachowania Klienta uniemożliwiającego wykonanie usługi Sprzątania, Klient nie ma prawa żądania zwrotu wynagrodzenia, a w przypadku jego wcześniejszego nieuiszczenia, jest zobowiązany do jego zapłaty w pełnej wysokości chyba, że Firma sprzątająca wezwie go do zapłaty kwoty niższej.

§ 6

 1. Usługa sprzątania jest wykonywana z wykorzystaniem środków czystości, narzędzi i urządzeń udostępnionych przez Klienta.

 2. Jeżeli usługa Sprzątania ma zostać wykonana z wykorzystaniem środków czystości, narzędzi lub urządzeń nieudostępnianych przez Klienta, Klient przekazuje informację o tym Firmie sprzątającej przy składaniu Zlecenia, jako informację dodatkową zgodnie z Działem III ust. 3 lit. c Regulaminu korzystania z serwisu www.wyszorujemy.pl.

 3. Klient może zastrzec wykonanie usługi Sprzątania z wykorzystaniem określonych przez niego rodzajów lub typów środków czystości.

 4. W przypadku określonym w ust. 2 – 3 wykonanie usługi Sprzątania może być uzależnione od uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia oznaczonego przez Firmę sprzątającą.

§ 7

 1. Klient jest zobowiązany traktować Pracowników, nie naruszając przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Zabronione jest w szczególności znieważanie, pomawianie, molestowanie i naruszanie nietykalności cielesnej.

 2. Pracownik może odmówić wykonywania usługi sprzątania, jeśli Klient będzie pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających np. narkotyków, dopalaczy itp. 

 3. W przypadku, gdy Firma sprzątająca poweźmie informacje uzasadniającą podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę Pracownika zawiadomi właściwe organy ścigania.

 4. Jeżeli Klient zachowuje się sprzecznie z ust. 1 i 2 Pracownik informuje Klienta o prawie do odstąpienia od wykonywania usługi Sprzątania, jeżeli Klient nie zaniecha postępowania naruszającego przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

 5. Jeżeli Pracownik odstąpi od wykonywania usługi Sprzątania, z uwagi na kontynuowanie przez Klienta swojego zachowania w okolicznościach wskazanych w ust. 4 niezwłocznie informuje o tym Firmę sprzątającą. 

§ 8

1. Firma sprzątająca nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia lub niedotarcie Pracownika do Klienta, jeżeli następuje to wskutek zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którego Firma sprzątająca nie mogła przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności. W miarę posiadanych możliwości Firma sprzątająca zapewnia zastępstwo.

2. W przypadku powzięcia informacji o zdarzeniu określonym w ust. 1 Firma sprzątająca informuje Klienta o niemożności wykonania usługi Sprzątania zgodnie ze Zleceniem lub wyznaczeniu zastępstwa, jeżeli Zlecenia obejmowała wyznaczenie do wykonania usługi Sprzątania określonego Pracownika.

3. Klient może odmówić przyjęcia usługi Sprzątania, jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu jej wykonywania z przyczyn nieleżących po stronie Klienta przekracza 60 minut.

4. Jeżeli spóźnienie Pracownika przekracza:

       1) 5 minut – Firma sprzątająca udziela Klientowi Rabatu w wysokości 5 %;

       2) 15 minut – Firma sprzątająca udziela Klientowi Rabatu w wysokości 10 %;

       3) 30 minut – Firma sprzątająca udziela Klientowi Rabatu w wysokości 20 %.

5. W przypadku, gdy Klient spóźnia się z udostępnieniem miejsca wykonania usługi Sprzątania o więcej niż 60 minut Firma sprzątająca może odmówić wykonania usługi.

6. Jeżeli spóźnienie Klienta przekracza:

       1) 15 minut – Firma sprzątająca obciąża Klienta opłatą dodatkową w wysokości 10 %;

       2) 30 minut – Firma sprzątająca obciąża Klienta opłatą dodatkową w wysokości 20 %.

§ 9

1. Klient może zgłosić reklamacje w szczególności:

       1) w przypadku zastrzeżeń co do wykonania lub jakości wykonania usługi Sprzątania;

       2) zawinionego przez Pracownika uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klienta (patrz § 7).

2. W przypadku wykonywania usługi Sprzątania w obecności Klienta, reklamacja może być zgłoszona wyłącznie Pracownikowi do czasu opuszczenia przez niego budynku lub lokalu, w którym wykonywana jest usługa Sprzątania. W pozostałych przypadkach reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 48 godzin, a brak zgłoszenia reklamacji w tym terminie rozumie się jako potwierdzenie wykonania usługi Sprzątania zgodnie z Regulaminem.

3. W przypadku uznania reklamacji Firma sprzątająca zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenia oraz zapewnia ponowne nieodpłatne wykonanie usługi Sprzątania.

4. Reklamacja może zostać zgłoszona:

       1) telefonicznie na nr 502 206 700, lub

       2) email’em na adres: biuro@wyszorujemy.pl

§ 10

1. Firma sprzątająca oświadcza, że jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług Sprzątania do kwoty gwarancyjnej 500 000 zł.

2. Firma sprzątająca odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przy wykonywaniu usługi Sprzątania. Za szkody nieumyślne Firma sprzątająca ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia uiszczonego za usługę Sprzątania.

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia w związku z wykonywaną usługa Sprzątania Klient powinien:

       1) niezwłocznie zawiadomić o szkodzie Firmę sprzątającą i podać wszystkie istotne okoliczności zdarzenia oraz inne informacje, o jakie zostanie poproszony, w tym określone w pkt 2;

       2) sprawdzić warunki ubezpieczenia budynku lub lokalu w którym wystąpiła szkoda.

4. Firma sprzątająca uznając reklamację zobowiązuje się udzielić Klientowi pomocy w dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczyciela.

 

§ 11

 1. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.

 2. Zmiany Regulaminu obowiązując od dnia następnego po dniu ich opublikowania w Serwisie.

 3. Regulamin stosuje się w zakresie, w jakim umowa Firmy sprzątającej z Klientem nie stanowi inaczej. W przypadku chęci stałego zlecenia wykonywania usługi Sprzątania Klient powinien skontaktować się z Firmą sprzątającą w celu uzgodnienia szczegółowych warunków.

 4. W przypadku sporów w zakresie spraw uregulowanych w Regulaminie strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu. Klient nie może wszcząć postępowania sądowego wcześniej niż po upływie 30 dni, od dnia zgłoszenia swoich roszczeń Firmie sprzątającej.

 5. W przypadku sporów w zakresie spraw uregulowanych w Regulaminie, rozstrzyga je sąd właściwy dla miasta Białegostoku.

 6. Prawem właściwym dla zobowiązań wykonywanych na podstawie Regulaminu jest prawo polskie.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2016 r.

 

Załącznik nr 1 - Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi Sprzątania

 

I. KUCHNIA

 1. Wycieranie kurzu z wszystkich dostępnych powierzchni
 2. Odkurzanie i mycie podłóg

 3. Mycie drzwi wewnętrznych i futryn

 4. Usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów

 5. Mycie sprzętu AGD z zewnątrz

 6. Czyszczenie zlewu, armatury oraz mycie naczyń

 7. Czyszczenie blatów 

 8. Wycieranie kurzu z parapetów

 9. Opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków na śmieci

 

II. ŁAZIENKA I TOALETY

 1. Czyszczenie wszystkich dostępnych powierzchni
 2. Mycie wszystkich powierzchni podłogowych 

 3. Mycie drzwi wewnętrznych i futryn

 4. Usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów

 5. Mycie i dezynfekcja toalety, bidetu, umywalki, wanny oraz kabiny prysznicowej

 6. Mycie luster i szklanych powierzchni

 7. Uzupełnianie mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego i kostek toaletowych

 8. Staranne powieszenie ręczników

 9. Wynoszenie śmieci oraz wymiana worków na śmieci

 

III. POKOJE I KORYTARZE

 1. Wycieranie kurzu z wszystkich dostępnych powierzchni

 2. Odkurzanie i mycie podłóg

 3. Mycie drzwi wewnętrznych i futryn

 4. Usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów

 5. Mycie luster i szklanych powierzchni

 6. Posłanie łóżka + na życzenie wymiana pościeli

 7. Wycieranie kurzu z parapetów

 8. Usuwanie śmieci

 

IV. POMIESZCZENIA SOCJALNE I GARAŻE

 1. Ścieranie kurzu i zabrudzeń z regałów i mebli

 2. Odkurzanie lub zamiatanie podłóg

 3. Mycie podłóg

 4. Mycie drzwi wewnętrznych i futryn

 5. Usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów

 6. Wycieranie kurzu z parapetów 

 7. Wynoszenie śmieci oraz wymiana worków na śmieci

 

V. BIURA:

 1. Czyszczenie z kurzu wszystkich dostępnych powierzchni

 2. Odkurzanie i mycie podłóg

 3. Mycie drzwi wewnętrznych i futryn

 4. Usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów

 5. Mycie urządzeń sanitarnych

 6. Mycie naczyń, bieżące mycie urządzeń kuchennych z zewnątrz

 7. Uzupełnianie mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego i kostek toaletowych

 8. Wycieranie kurzu z parapetów 

 9. Wynoszenie śmieci oraz wymiana worków na śmieci

 

VI. PO REMONCIE, PO BUDOWIE (bez wywożenia gruzu):

 1. Usuwanie pyłu poremontowego ze ścian, sufitów i pozostałych nawierzchni

 2. Usuwanie resztek zapraw, farb, klejów

 3. Czyszczenie i mycie posadzek

 4. Mycie okien

 5. Mycie mebli

 6. Usuwanie śmieci

 7. i inne prace zgodnie z życzeniami klientów

VII. INNE

 1. Mycie okien

 2. Wyprasowanie odzieży

 

Koszt dojazdu

 • Białystok: dojazd gratis
 • Okolice Białegostoku: od 15 do 25 zł brutto
 

Oferujemy usługi w miastach

 • Białystok
  • Bielsk Podlaski
  • Choroszcz
  • Czarna Białostocka
  • Łapy
  • Supraśl
  • Wasilków
  • Zabłudów
  • i okolice
Korzystamy z plików cookies

Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies (ciasteczka) (link), gdzie informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania.
Jeżeli wybierzesz Zaakceptuj - zgadzasz się na instalację marketingowych plików cookies w Twoim urządzeniu w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb. Zapoznaj się z pełną treścią zgody dostępną w opcji Prywatność (link)

[Informacje] [Zaakceptuj]

wyszorujemy.pl

O firmie:
kontakt:
CREATED BY ZagrajSam